Brøndby

Horsedammen

Parcelhuskvarteret kring Horsedammen, har under större regnhändelser drabbats hårt av översvämning. Som en del av Brøndby kommuns klimatanpassningsplan ska parkeringsytan nu fungera som ett jättestort underjordiskt magasin för fördröjning av dagvatten. Projektet, lett av HOFOR, är tredje och sista fasen av det totala klimatsäkrandet av området kring Horsedammen. När projektet står färdigt kommer hela området vara säkrat mot en 5 års regnhändelse.

Utmaningen

Anläggningen ska, för att uppnå servicekraven, kunna rumme 2000 m3 dagvatten. Detta har besvärliggjort att en högt liggande grundvattenspegel, en närliggande grundvattensborrning, samt en högt liggande bräddning till resten av ledningsnätet. Detta betyder at magasinet ska etableras med låg uppbyggnad och dessutom ha fast botten för att undvika infiltration av vägsalt.

Lösningen

På grund av kravet på låg bygghöjd, blir magasinet uppbyggt af 18 sträckor med Aquaton-tunnlar och skärv som kommer ha en kapacitet på 2000 m3. Dessutom tillförs ytterligare 1000 m3 i själva parkeringsytan som sänks ner och etableras med permeabel asfaltsbeläggning.

Det underjordiska dagvattenmagasinet blir omslutet av ett bentonitmembran för att undvika infiltration.

Drift och underhåll

Driften av det nya magasinet har stor betydelse för utformningen. Uppsamling av sediment i magasinet betyder mindre volym och en försämring av funktionen.

Projektgruppen har utarbetat en ny teknisk lösning som gör magasinet betydligt mer driftsäkert, tillgängligt, samt ökar den förväntade livslängden från 30 till 75 år för en relativt liten merkostnad. Den nye lösningen består av att koppla magasinet till ett stort betongsandfång, designat för att sänka vattenhastigheten, så att sediment i magasinet minskas.

År
2019
Sted
Brøndby
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
HOFOR A/S

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities