Creating liveable cities

Urban trädplantering

Stadsträd utsätts ofta för mycket mer påfrestningar och stress än vad de skulle utsättas för i sin naturliga livsmiljö.

Stadsträd är hårt utsatta

I naturen står träden ofta i skyddade mikroklimat med riklig tillgång till solljus, dagvatten och okomprimerade jordar som är fyllda med näringsämnen. Stadsträd drabbas ofta av högre temperaturer på sommaren, ogenomsläppliga ytor såsom asfalt och betong, exponering för vind, vägsalt på vintern, tung trafik såsom fordon, cykling och fotgängare samt vandalism.

De många stenbelagda områdena lämnar inget utrymme för att träden ska växa och gör att det varken finns vatten eller syre för rötterna. Den lilla mängden jord som faktiskt finns är dessutom fattig på näring och komprimerad.

Tänk på att ta med träd i planeringen

Längs vägen handlar det om att förebygga och planera för frodiga och väletablerade träd. Träd och deras förhållanden måste integreras hela vägen genom design- och etableringsfasen. När du utformar ett projekt som omfattar träd ska du först och främst tänka på att valet av träd ska återspegla förutsättningarna. Om det råder brist på utrymme kan rotvänliga strukturella växtbäddar såsom växtceller ge träden extra utrymme för att utveckla sina rötter. Dessutom kan träden skyddas mot framtida skador med markgaller eller trädskydd. Milford är specialiserad på plantering av träd i dåliga tillväxtförhållanden. Med innovativa lösningar och råd kan vi hjälpa till att skapa välanpassade och friska träd i staden.