Creating liveable cities

Optimering av regnbäddar och diken

Milfords lösningar hanterar dagvatten och ytvatten med regnbäddar och magasin.

Frodiga på sommaren, skyddade på vintern

Regnbäddar och diken används idag för att lagra och infiltrera dag- och ytvatten. Regnbäddar fungerar som vanliga växtbäddar men har extra näring och vatten. Därför verkar bäddarna extra frodiga. I händelse av kraftigt regn kan avfall och sediment sköljas in i bäddarna, förstöra planteringarna och med tiden kommer bäddarna att slamma igen. På vintern kommer vägsalt att ledas till bäddarna, vilket minskar växternas tillväxt. För att lösa dessa utmaningar har Milford utvecklat en lösning som kan stängas för vägvatten på vintern så att saltet från vägarna istället leds till avloppen. Samtidigt kan en sandfång byggas som tar bort sediment och föremål som vägvattnet kan föra med sig. Systemet heter KerbCell och byggs in i vägkanten och kan anpassas för de flesta projekt.

Stor kapacitet i mindre utrymme

På vissa ställen är det svårt att hantera allt dagvatten, något som  helt enkelt beror på begränsat utrymme. Detta kan leda till mycket djupa diken och bäddar. Dessa blir ett hinder för medborgarna och även en magnet för bortkastade föremål och sopor. Genom att använda ett magasin under bädden får du mycket större volym på mindre utrymme. Man uppnår samma fördröjnings- och rensningseffekt av dagvatten, men kapaciteten multipliceras samtidigt som man får en anläggning med låg driftskostnad och lång livslängd. Milfords Aquaton-tunnelmagasin säkerställer en hög kapacitet och kan samtidigt leda dagvatten till andra mottagare vid kraftig nederbörd.