Creating liveable cities

Dagvattenhantering med träd

Hos Milford ser vi inte nederbörd som ett problem, utan som en resurs för stadens planteringar.

Smart användning av dagvatten

Dagvattenhantering i städer kan ofta vara en stor utmaning. Om allt ytvatten leds direkt till avloppsvattnet kan det hända att ledningsnätet blir överbelastat vid stora regnmängder. Det är i synnerhet låglänta områden i städerna som har problem. Stadens planteringar får samtidigt inte tillräckligt med vatten på grund av de många ogenomträngliga ytor som hindrar att vattnet tränger in i rötterna.

Nederbörd är en resurs

Hos Milford ser vi inte nederbörd som ett problem, utan som en resurs för stadens planteringar. Klimatanpassning med träd är ett enkelt och effektivt sätt att kombinera dagvatten och trädplanteringar i hårdgjorda områden. Systemet kan hantera och lagra stora mängder dagvatten och fördröja dess väg mot ledningsnätet. Samtidigt får du friskare och mer vitala träd till glädje för stadens invånare.

Få hjälp med att beräkna önskad storlek på ditt system

I samarbete med SWECO har vi utvecklat ett unikt beräkningsprogram som gör att anläggningen kan dimensioneras efter olika återkomstintervall. Programmet baseras på lokala regndata och följer rekommendationerna för beräkning av dagvattenmängder. Vi kan specifikt beräkna hur mycket vatten varje anläggning kan hantera eller hur många träd som ska planteras i förhållande till en viss regnhändelse och projektets avrinningsyta.