Creating liveable cities

Villkor


WHB & Milford Landskap Filial, 516410-6659, (”Milford”) levererar produkter till köparen såsom angiven i orderbekräftelse eller på annat sätt bestämt i enlighet med följande.

ALLMÄNNA VILLKOR LEVERANSER MILFORD

För våra leveranser av produkter gäller generellt Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07 (ej bilagd) med följande tillägg och ändringar. Om något i Milfords orderbekräftelse strider mot nedanstående Allmänna villkor leveranser Milford eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen. Om Allmänna villkor leveranser Milford strider mot bestämmelse i ABM 07 gäller nedanstående Allmänna villkor leveranser Milford.

Villkoren är avsedda för köp mellan näringsidkare. Om köparen ändå skulle anses vara konsument ska villkoren tillämpas den mån de inte står strid med tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning.

ORDERBEKRÄFTELSE M.M

1. Milford bekräftar kundens beställning genom en skriftlig orderbekräftelse, detta för att köparen ska veta hur Milford har uppfattat kundens beställning och vad Milford kommer att leverera. Köparen ska därför kontrollera orderbekräftelsen för att säkerställa att Milford inte har missuppfattat något i beställningen och för att säkerställa att köparen har förstått villkoren för beställningen. Om något är felaktigt i orderbekräftelsen ska köparen utan dröjsmål – normalt sett omedelbart – påtala detta för Milford. Om en ev. felaktighet inte påtalas i rätt tid kommer orderbekräftelsen att utgöra innehållet i köparens beställning.

2. Om Milford levererar en beställning utan att det finns en skriftlig orderbekräftelse måste köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och sin beställning. Om det enligt köparens mening då föreligger en avvikelse från beställningen måste köparen omedelbart kontakta Milford. Om köparen inte gör det kommer vad som framgår av följesedeln att utgöra innehållet i köparens beställning.

3. De upplysningar som Milford lämnar på webben, i kataloger, broschyrer, prislistor etc är vägledande och syftar till att marknadsföra Milfords produkter. I den mån någon egenskap är av särskild vikt för köparen åligger det köparen att inhämta de uttryckliga åtaganden från Milford om produktens egenskaper som köparen anser sig behöva. Endast sådana åtaganden som uttryckligen har angivits i orderbekräftelsen ska vara bindande för Milford.

4. Om Milford har lämnat köparen kostnadsfri hjälp med kostnadsförslag, ritningar, broschyrer, fotografier, teknisk vägledning, support, kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag eller liknande utgör det en service som Milford inte tar på sig något ansvar för. 2

5. Milford förutsätter att köparen själv har tillräckliga fackkunskaper om de produkter som köparen beställer och att det inte krävs särskilda instruktioner från Milfords sida såvitt det inte krävs i enlighet med lag.

6. Om det inom ramen för Milfords leverans även ingår produkter från Milfords leverantörer tar Milford inte på sig något ansvar för information som har tagits fram av annan än Milford i säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning. Samma gäller här som i punkten 3 ovan, är något viktigt för köparen måste köparen inhämta åtaganden från Milford om det.

LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

7. Normalt sker leverans av Milfords produkter genom att varan utlämnas till köparen vid Milfords försäljningsställe. Andra leveransvillkor kan avtalas mellan Milford och köparen och framgår i så fall av orderbekräftelsen.

8. Det finns inte någon skyldighet för Milford att lämna ut en produkt om Milford och köparen inte har avtalat om kredit.

9. Milford har rätt att fakturera köparen från den avtalade leveransdagen, även om köparen blir försenad med mottagandet eller av hämtandet av varan eller betalning av avtalat eller betalning för varan när kredit inte avtalats. Skulle produkten inte ha avhämtats i rätt tid har Milford rätt att debitera en särskild lagrings- och hanteringskostnad. Om varan inte har avhämtats tre månader efter leveransdatum upphör Milfords ansvar för förvaringen.

10. Om Milford och köparen har kommit överens om att Milford ska leverera på annan plats än den som anges ovan under punkten 7 är det på köparens risk och kostnad att leverans kan ske med normala transportmedel på angiven plats och att lossning kan ske med normala åtgärder. Om platsen inte kan nås via allmän väg står köparen merkostnader för detta, om det inte framgår av orderbekräftelsen att Milford ska ta kostnaderna för leverans på annat sätt än via allmän väg.

11. Om Milford och köparen har kommit överens om att Milford ska leverera på annan plats än den som anges ovan under punkten 7 gäller att köparen ska ställa nödvändigt manskap och nödvändiga hjälp med till hjälp med avlastningen, om den inte under normala förhållanden skulle kunna företas av transportören själv. Om köparen inte tillser detta är Milford ändå berättigad att företa leverans och att ev. åtgärder som krävs för att genomföra leveransen sker på köparens bekostnad. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett

12. Om Milford och köparen har kommit överens om att Milford ska leverera på annan plats än den som anges ovan under punkten 7 gäller att köparen ska ersätta Milford för väntetidskostnader eller andra kostnader som kan komma att uppstå vid avlastning. 3


JUSTERINGAR AV ABM 07

13. Punkterna nedan hänvisar till motsvarande punkt i ABM 07. Bestämmelserna i ABM 07 justeras i enlighet med nedanstående. I den mån en bestämmelse ändras ska ursprunglig lydelse alltjämt gälla och tillagd text komplettera bestämmelsen.

Inledande bestämmelser

Punkten 3. Utgår. Punkten 8. Vite ska inte utgå.

Ansvar vid försening

Punkten 12. Utgår. Punkten 15. Den maximala förseningstiden som ger köparen rätt att häva köpet enligt tredje stycket bestäms till tio veckor. Punkten 17. Säljarens skadeståndsansvar vid försening är begränsat till priset för de försenade varorna.

Mottagningskontroll

Punkten 18. Tredje och fjärde styckena utgår och ersätts med följande text:

Då varan avemballeras och innan varan monteras är det av yttersta vikt att köparen noggrant undersöker varan för synliga fel och, i den mån sådan finns, i enlighet med säljarens instruktioner i manual eller motsvarande. Har varan levererat till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande ska ske ska köparen efter avemballering och före montage noggrant kontrollera varan för synliga skador, fel och i övrigt, i den mån sådan finns, i enlighet med säljarens instruktioner i manual eller motsvarande. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad.

Avbeställning

Punkten 32. Köparen har inte rätt att avbeställa en vara som tillverkas eller skaffas särskilt för köparen eller efter dennes anvisningar eller önskemål.

Tvist

Punkten 34. Texten utgår och ersätts med följande text:

Svensk lag ska reglera samtliga beställningar utan tillämpning av dess internationella privaträttsliga regler.

Tvist i anledning härav ska avgöras av svensk allmän domstol, med Helsingborgs tingsrätt som första instans, om inte tvisteföremålet överstiger 150 gånger prisbasbeloppet, i vilket fall 4

tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande administrerat vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg, där också ev. förhandlingar med närvaro ska äga rum.

Språket för förfarandet ska vara svenska.

__________

Slut på justeringar ABM07

BETALNINGSVILLKOR

14. Om köparen har en förfallen skuld till Milford förbehåller Milford sig rätten att hålla inne leverans tills betalning har skett eller, om Milford så medger, erforderlig säkerhet har ställts, även om parterna har avtalat om kredit. Detsamma gäller om Milford anser att Milfords kreditexponering är för hög mot köparen.

15. Varorna utgör Milfords egendom tills de är till fullo betalda och får inte säljas vidare, konsumeras eller infogas i annan sak eller fast egendom dessförinnan, om annat inte särskilt avtalats. Milford förbehåller sig rätten att återta varorna om full betalning inte sker.

Antagna den och gällande från november 2020