INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.
Uppsala

Östra Sala Backe

Edge of Landscape

I samband med förändring av Östra Sala Backe i form av upprustning av gator samt anläggning av bostäder, parker och torg var Milford med i utformningen av lösningar för dagvattenhantering i det gällande området.

Tanken var att i samband med upprustning av gatorna skapa grönblå system i form av trädplanteringar och regnbäddar med luftiga förstärkningslager som tillåter tillförsel av dagvatten. Detta för att undvika stående vatten eller översvämningar som annars kan bli en följd av de anlagda hårdgjorda ytorna, speciellt vid större skyfall.

Genom att anlägga ytor med integrerade lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten och samtidigt ta med den gröna biten skapas både en möjlighet för rening, avlastning av ledningsnätet samt bevattning av vegetationen och därmed bättre växtvillkor. De olika lösningarna har kopplats samman antingen serievis eller parallellt, beroende av gaturummets utformning samt förekomsten av förorenat dagvatten.

Utmaning

Utmaningen i detta projekt handlade främst om att skapa plats för att kunna använda dagvattnet som resurs i en stadsmiljö med platsbrist. Kent Fridell m.fl. kom på ett sätt att använda gaturummet för att skapa plats åt dagvattnet genom att ändra om ytorna till multifunktionella, det vill säga plats för dagvatten, grönska osv. Genom att ta bort 0-fraktionen i förstärkningslagret har vägöverbyggnaden förändrats till en typ av ’stenkista’ och innehåller stora mängder volym för dagvatten samt möjligheten att återskapa grundvattnet samtidigt som man kan förse träd och vegetation med det vatten som behövs.

Lösning

Tanken med hela anläggningen är som sagt att skapa volym. För att undvika att systemet slammar igen efter 10-20 år, vilket sker med en traditionell stenkista, har Milfords Aquaton tunnelmagasin placerats i botten av det luftiga förstärkningslagret vilket även möjliggör rensning av systemet. I och med att förstärkningslagret ligger nära ytan krävs det att man har en lösning som klarar belastningen på ytan. Tunnelmagasinets funktion är att fördela vattnet samt samla upp sediment och skräp som sedan enkelt kan rensas bort.

Vi är mycket glada över att få vara en del i dessa typer av nya innovativa lösningar och anläggningar som ger upphov till framgång inom grönblå infrastruktur.

Bilder: Patrik Börjesson

År
2017 - nu
Sted
Uppsala
Arkitekter
Edge of Landscape
Landskapsarkitekter
Bygherre
Uppsala Kommun

Produkter som används

Udvalgte cases

Creating liveable cities