Creating liveable cities

LOD-lösningar – rening och vägvatten

På grund av en tilltagande mängd regnfall finns det många behov av lokal hantering av dagvatten. Detta kan behövas både för att fördröja dagvatten för att avbelasta avloppet, men även för att rensa vattnet före infiltration till grundvatten eller utsläpp till en annan mottagare. I de flesta fall involverar LOD-lösningar en anläggning som står för en del av rensningen och drar nytta av den extra vattenförsörjningen.

Undvik att det kommer salt i anläggningen på vintern

På vintern finns det många saltade vägar. Därför leds stora mängder saltvatten till LOD-anläggningen varje vinter, som både skadar växter och samtidigt släpps ut i grundvattnet. Milfords KerbCell-lösning kan stängas av för vägvatten på vintern och i stället leda vattnet till avlopp. Samtidigt kan vattnet under sommaren användas för rensning och infiltration i LOD-anläggningen.

Behov av rensning före infiltration

När dagvatten strömmar över en yta samlar det på sig många partiklar och sediment som ligger på ytan. Särskilt på vägar kan partiklarna vara mycket förorenande. Innan vattnet kan infiltreras eller ledas till mottagaren är det i många fall nödvändigt att rena vattnet för att undvika att leda förorenat vatten direkt ut i naturen.

Regnbäddsystem som rensar och filtrerar

Många regnbäddar är därför konstruerade med filtreringsjord som filtrerar vattnet och binder många partiklar. Om det inte finns någon sandfång innan vattnet går in i bädden kan den eventuellt slamma igen, vilket innebär att det är svårt att upprätthålla rensningsförmågan. Modular Wetlands är ett modulärt regnbäddsystem som har bevisat hög rensningseffekt. Systemet är enkelt att rensa och underhålla och kan genom sina filter hålla inne förorenade ämnen och tungmetaller så att det inte leds ut i grundvattnet.