Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Bollplaner kan säkra mot extremregn

Många tänker nog inte på att de stora bollplaner de löper runt på kan användas till annat än att utöva sport eller säkra platsen i elitserien. T.ex. kan de stora ytorna användas till underjordisk magasinering av regnvatten. Både för det regnvatten som faller på själva planen men även från de intilliggande ytorna. Bollplaner kan på så vis vara med och klimatsäkra mot ökade regnmängder.

Där är behov för att vi tänker stora dimensioner för att hantera de ökade mängder regnvatten så att vi kan undvika de olämpliga kostnader det kan medföra när ledningsnätet blir överbelastat. Över de senaste 100 åren har den årliga nederbörden stigit med 15%. Sannolikheten för extrema regnhändelser stiger i takt med detta och vi bör därför tänka framåt och dimensionera för betydligt större mängder regnvatten.

Våra Aquaton tunnelmagsin är en kostnadseffektiv och ytterst funktionell lösning när det gäller lokal hantering av regnvatten. Med Aquaton kan regnvattnet fördröjas innan det leds vidare till ledningsbädden eller infiltrerar i jorden. Tunnelmagasinen kan både kopplas på för bräddning till ledningsnätet men också stå för sig själva och enbart infiltrera ner ijorden. På så vis hanteras regnvattnet lokalt och utanför den traditionella avledningen vilket hjälper till att säkra ledningsnätet mot överbelastning. Det är bra både för naturen, miljön och plånboken då det minskar de många olämpliga problem det medför vid överbelastade ledningar och potentiella översvämningar.

Så ser det ut när Aquaton installeras under en bollplan, här i Snättringe, Stockholm

Vad är det smarta med att använda Aquaton under bollplaner? 

Bollplaner är ofta stora, öppna och gröna ytor. Därför är de optimala platser för magasinering, infiltration och fördröjning av stora mängder regnvatten från bollbanans egna yta samt de intilliggande ytorna. Då de flesta bollplaner ska kunna användas under och efter större regnhändelser skall vattnet dock samlas upp under jorden.

Regnvattnet infiltreras på bollplanen eller leds dit från de intilliggande ytorna på olika vis. Detta är så klart beroende av vilka höjdpunkter och anslutningsmöjligheter man har, samt ifall bollplanen är av naturgräs eller konstgräs.

Är bollplanen av naturgräs kan man låta regnvattnet infiltrera direktgenom planen och ner i tunnlarna. Därifrån kan det sedan fördröjas och infiltrera ned i underliggande jord. Skall regnvatten från bollplanens intilliggande ytor hanteras kan detta göras via vattenrännor och rör som ledstill dagvattenbrunnar och därifrån direkt in till tunnelmagasinen.

Är bollplanen av konstgräs bör tunnelmagasinet byggas upp med ett membran så att tunneln i stort sett fungerar som magasin och fördröjer vattnet på väg mot ledningsnäte. Detta för att unvika att plastpartiklar från konstgräsplanen leds vidare till grunvattnet.

Enkel att underhålla och ytterst användbar

Från terräng och ned till tunnelmagasinen skall man välja korrekt material utan småpratiklar för att reducera risken att sediment över tid samlas och förhindrar infiltrationen till magasinet.

Leds regnvattnet genom rör in till magasinet bör magasinet etableras meden filtertunnel som säkrar att systemet blir enkelt och effektivt att rensa. Med en filtertunnel samlas allt sediment och avfall på samma ställe i systemet och gör det möjligt att rensa med spolslang och slamsug.

Även om Aquaton har en hög bärkapacitet som kan klara tunga fordon är det normalt inte nödvändigt på bollplaner där det är mindre tung belastning. Det medför att Aquaton-magasinen kan användas med mycket låg uppbyggnad/överbyggnad vilket i sin tur minimerar grävarbetet.

Aquaton tillverkas i både en form och material som ger den en mycket lång livstid på minst 75 år! Kontatkta Milford för att höra mer om möjligheterna kring Aquaton till bollplaner – en kostnadseffektin, hållvar och ytterst användbar lösning. Aquaton säkrar helt enkelt att vi kan spella boll året runt på mark och inte nödvädnigtvis tvingas att spela vattenpolo.

Before After