Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Intervju med Scandinavian Green Roof Institute: ”Vi ser ett ökat interesse för blågröna lösningar”

Tanja Hasselmark Mason från Scandinavian Green Roof Institute berättar om vardagen med att arbete med blågröna lösningar i samarbete med byggare, arkitekter och privata företag.

När Tanja Hasselmark Mason med sin bakgrund som trädgårdsingenjör började som projektledare på Scandinavian Green Roof Institute 2018 var det ett initiativ som uppstod utifrån viljan att kunna ompröva stadens utformning och sprida kunskap om gröna tak. Sedan dess har det delvis statligt finansierade kunskapscentret utvecklats till att även sprida kunskap om gröna och blå lösningar i stadens miljö i stort. Den senaste tiden har det kommit ett ökat fokus på just de blå utmaningarna.

Tanja Hasselmark Mason frän Scandinavian Green Roof Institute

– På Scandinavian Green Roof Institute har vi en unik möjlighet att sitta mitt emellan uppdragsgivare, privata företag och forskare. Här kan vi som konsulter med vår expertis ge förslag på blågröna lösningar. Det är en fördel att ha en expert som objektivt kan se på lösningarna utifrån, och som talar samma språk genom hela projektet från början till slut. Därmed hjälper det till att säkerställa kompletta och kvalitativa lösningar, berättar Tanja.

En del av vardagen på Scandinavian Green Roof Institute handlar om att identifiera behoven hos de olika parter som vill starta den innovativa processen för att implementera de blågröna lösningarna. Det görs bland annat genom att hålla workshops, kurser och guidade turer.

– Genom att ta utgångspunkt i behoven skapar det rätt förutsättningar för att ta fram de bästa möjliga lösningarna. Fördelen med att ha med någon med expertis inom de blågröna lösningarna under hela projektet, är att det också minimerar risken för fel eller att kunskap går förlorad på vägen. På så sätt hjälper vi till att identifiera de hinder som gör att du inte tar nästa steg, och vi hjälper till att skapa rätt incitament för att skapa lösningar som faktiskt fungerar för alla.

Blue Green City Lab

Under 2017 växte Blue Green City Lab fram som ett forsknings- och innovationsprojekt med syfte att skapa en samverkansmodell som kan visa hur de olika parterna i samverkan kan hitta kvalitativa blågröna lösningar som fungerar i praktiken. Som en del av samverkansmodellen i Blue Green City Lab har mycket specifika testmetoder utvecklats i en rad fall där även Milford har deltagit.

– När vi startade projektet med Blue Green City Lab var det för att ge de olika parterna ett gemensamt incitament att jobba med de blågröna lösningarna, och se hur de fungerar i verkligheten. Milford kom till oss med en konkret produkt (CoreBlue) med önskan att se hur den fungerar, och eventuellt skulle kunna optimeras. Därefter kunde vi hjälpa till med att utvärdera det, för det är viktigt när man skapar funktionella lösningar att någon utifrån kan belysa produktens funktionalitet objektivt, säger Tanja.

CoreBlue testas kontinuerligt vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp, där det under hela säsongen utförs olika mätningar som stödjer tekniken som förbättrar växtförhållandena i stadsplanteringar. Det undersöks också hur det passiva bevattningssystemet i CoreBlue bidrar till att minska behovet av manuell bevattning, vilket kan spara pengar i driften.

Vilken är den perfekta blågröna lösningen?

Konkret kan blågröna lösningar se ut på många olika sätt, men gemensamt för dem alla är att de fokuserar på utmaningarna i stadens miljö, inklusive klimatförändringar, regnvattenhantering och ekosystemtjänster.

Tanja säger att för att kunna ge rätt förutsättningar för att de blågröna lösningarna ska fungera på bästa sätt är det viktigt att ta utgångspunkt i den primärfunktion som svarar till behovet på platsen. Dessutom finns det en potential i att se om det går att lägga till extra funktioner och på så sätt skapa mervärde.

– Det finns ingen enkel lösning som täcker alla utmaningar. Den idealiska blågröna lösningen lyckas lösa dess huvudsyfte, men dessutom är det intressant att se om ytterligare värde kan skapas? Kan vi överväga fler funktioner som exempelvis att bidra till biologisk mångfald, eller skapa något som är estetiskt tilltalande?

Framtidsperspektiv för blågröna lösningar

BlueGreen City Lab startade inom ett projekt som nu är avslutat. Intresset har dock varit så stort att man nu planerar hur det ska kunna återupptas, eftersom man också har fått ny finansiering.

– Vi börjar se fler och fler direkta konsekvenser av klimatförändringarna i stadens miljö, vilket skapar ett ökat intresse för de blågröna lösningarna. Och samtidigt som vi närmar oss ”Agenda 2030” skapar det ett ökat behov av att hitta lösningar som kan implementeras här och nu. Dessutom är det viktigt att lyfta fram att vi redan har den kunskap som behövs och att det därför är mycket viktigt att använda och sätta igång med de lösningar som redan finns.

Tanja Hasselmark Mason jobbar nu med att sätta ihop en referensgrupp där fokus ligger på att samla erfarenheter och visa på lösningarna, så att det ligger handling bakom orden.

– Vi vill komma fram till kvalitativa blågröna lösningar som är så säkra att de kan implementeras här och nu och sedan genom rätt drift fungera över tid. Målet är att göra det direkt på plats, inte bara i ett laboratorium. Nu ska vi sätta igång.

Before After