Gartnerlunden

I samband med markexploateringen av området Gartnerlunden i Odense har man använt våra tunnelmagasin Aquaton, som bidrar till att hantera stora mängder vatten och förhindra översvämningar.

Det befintliga avloppssystemet i Odense belastas redan nästan till bristningsgränsen och kunde därför knappt klara ytterligare vattenutsläpp från de 38 nya småhusen som uppförs i bostadsområdet Gartnerlunden.

Hållbar Aquaton-lösning  

Den innovativa, miljöanpassade lösningen för framtida regnvattenhantering blev att använda Aquaton som är våra storvolyms-tunnelmagasin med en wadi som är en kombination av dike och magasin i botten av diket. Syftet är att kunna leda bort, magasinera och filtrera vattnet. Aquaton är konstruerad för hög styrka och upp till 75 funktionsår och även därefter kommer anläggningen att klara en viktbelastning på 15 ton.

Resultatet är bättre än förväntat  

Milford besökte installationen fyra år senare och ingenjörerna från COWI och Vandcenter Syd konstaterade entusiastiskt att systemet fungerar bättre än förväntat och att de därför är väldigt nöjda med resultatet:

”Med denna lösning tillförs reningsverket inget ytterligare regnvatten, som ju är väldigt dyrt att rena. Vi belastar inte heller det befintliga rörsystemet som också kostar pengar att utvidga och underhålla. Det här projektet ligger väldigt långt ifrån den traditionella lösningen, och investeringen är dyrare på kort sikt. Men med hänsyn till anläggningens livslängd förväntar jag att den snabbt kommer att betala sig”, säger projektledare Daniel Løvenskjold Andersen från Vandcenter Syd till Grøn Teknik.

År
Sted
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities