Lyngby, Danmark

Trongårdsparken

Ett stort grönt friluftsområde i Trongårdsparken är nu klimatsäkrat med våra Aquaton tunnelmagasin, som har kapacitet för hela 230 kubikmeter.

Se de vackra före- och efterbilderna av det stora byggprojektet. Ett stort grönområde har nu etablerats till förmån för de boende i området och den lokala dricksvattenförsörjningen.

Ökande nederbörd skapar inte bara problem med översvämningar av källare och låglänta områden. Ett plötsligt skyfall kan också orsaka överbelastning av ledningsnätet och spillvatten riskerar att komma till ytan där det inte borde vara.

Trongårdsparken är ett centralt område där dricksvatten utvinns ur grundvattnet. Därför har det varit viktigt under etableringen av det nya bostadsområdet att se till att klimatsäkra mot kraftigt regn. Genom att separera de nya dagvattenledningarna mellan förorenat ytvatten från vägen och regnvatten från taken, samt leda om regnvatten till nya regnbäddar och tunnemagasin, uppnås en komplett klimatanpassad skyfallshantering.

Smart skyfallshantering säkerställer dricksvattenkvaliteten

Det förorenade vägvattnet hanteras i regnbäddar, vars matjord fungerar som ett filter som renar vattnet innan det leds vidare till en pumpstation och vidare till recipienten.

Eftersom det inte finns samma föroreningsproblem med takvatten leds detta direkt in i en fördröjningsbassäng som består av Aquaton tunnelmagasin.  Bassängen har en total kapacitet på 230 kubikmeter och säkerställer att takvattnet inte kommer i kontakt med vattnet från vägen samtidigt som det fördröjs för att undvika överbelastning av ledningsnätet. Genom att etablera dagvattenhantering delvis under jord och delvis i regnbäddar döljs den tekniska lösningen i gröna oaser som invånarna kan dra nytta av.  

Naturen skapar gemenskap

Trongårdsparkens grönområden skapar värde för de boende på flera olika sätt. Förutom att området nu är klimatsäkert kommer de boende också närmre naturen, vilket stärker den biologiska mångfalden och skapar bättre välbefinnande. De gröna oaserna och gemensamma rummen ger också liv åt grannskapet genom att skapa områden där de boende kan nå varandra.

År
2019-2021
Sted
Lyngby, Danmark
Arkitekter
Entreprenör
Sweco, Gravmand & Gorm Hansen
Landskapsarkitekter
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Forsyning

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities