Lyngby, Danmark

Trongårdsparken part 1

Vi ser ett ökat fokus på att utforma städer, torg och byggnader som kan hantera de våldsamma och ökande nederbördsmängderna i Danmark till följd av klimatförändringarna. I stadsdelen Trongården i Lyngby-Taarbæk är de vackra gröna uteplatserna en del av lösningen till att klara kraftiga regn och säkerställa rent dricksvatten.      

Stadsdelen Trongården är som en urban by med grönområden och gemensamma utrymmen. De vackra omgivningarna är en del av klimatsäkringen av stadsrummet genom en LOD-lösning. Därför har man installerat vattenledningar, avloppsrör för spillvatten och en anläggning för hantering av regnvatten. 

Smart regnvattenhantering säkerställer dricksvattenkvaliteten 

Man har dragit två typer av vattenledningar: en för takvatten och en för vatten från vägen. Detta har gjorts för att Trongården är ett centralt område från vilket man hämtar dricksvatten från grundvattnet. Med de två vattenledningarna skiljs det rena regnvattnet från ytvattnet från belagda områden, som ska förhindras att sippra in i grundvattnet. Istället leds vägvattnet till regnbäddarna vars jord fungerar som ett filter som renar vattnet innan det förs vidare till en pumpstation och vidare ut till mottagaren.  

Eftersom det inte finns samma föroreningsproblem med takvattnet leds detta direkt ner i en försänkningsbassäng som består av tunnelmagasinen Aquaton. Bassängen har en total kapacitet på 230 kubikmeter och ser till att takvattnet inte kommer i kontakt med vattnet från vägen samtidigt som det försenas för att undvika överbelastning av avloppen. Genom att skapa regnvattenhantering dels under jord och dels i regnbäddar göms den tekniska lösningen i gröna oaser som invånarna kan njuta av.  

Naturen skapar gemenskap   

Trongårdsparkens grönområden skapar värde för invånarna på flera olika sätt. Utöver att området nu är klimatsäkrat, så kommer invånarna också närmare naturen som stärker den biologiska mångfalden och skapar större trivsel. De gröna oaserna och gemensamma utrymmena ger också liv åt grannskapet genom att skapa områden där invånarna kan komma närmare varandra.  

År
2019-2020
Sted
Lyngby, Danmark
Arkitekter
Entreprenör
Sweco, Gravmand & Gorm Hansen
Landskapsarkitekter
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Forsyning

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities