Hedensted

Horsensvej

Hedensted Kommun

Vi befinner oss i en ny verklighet där klimatförändringarna leder till stora nederbördsmängder som överbelastar våra avloppssystem och orsakar översvämningar. Men hur kan vi inom bygg- och anläggningsbranschen avvärja de risker som är förknippade med stora mängder vatten? Förnyelsen av Horsensvej i Hedensted kommun är ett förslag på en lösning.

Klimatväg med nya planteringar och träd  

I samband med stadsförnyelsen i Hedensted kommun har Horsensvej genomgått en renovering som skulle göra den slitna vägen mer trafiksäker, attraktiv och grön.  

Vägen utgör en infartsväg till samhället Hedensted och står inför stora klimatmässiga utmaningar. Avloppssystemen kunde inte hantera de ökande mängderna nederbörd och översvämmade därför avloppssystemen och vägen. Stora träd hade också i många år förstört beläggningen på vägen och trottoaren, vilket gjorde vägen ojämn och osäker att köra på.  

De stora träden togs bort och gjorde plats för planteringar längs vägen med nya träd, buskar och gräs. Med hjälp av vår expertis tog man fram en lösning där planteringarna kan användas för att hantera ytvatten från stora skyfall och minimera risken för översvämning av vägar och avloppssystem.  

Regnvatten är en del av lösningen  

För att minimera risken för att regnvatten skulle hamna i centrum vid kraftiga regn installerade man en specialdesignad version av vår slusskonstruktion KerbCell Cubic utan slussar i kantstenen på Horsensvej. Man valde bort slussen eftersom det var risk för översvämning i området och eftersom det inte var några problem med saltning av vägarna i området.

Vår slusskonstruktion hanterar ytvattnet på olika sätt beroende på årstiderna samtidigt som den binder sediment och minskar risken för att förorena vattnet.  

Lösningen på Horsensvej gör att regnvattnet blir en resurs snarare än ett problem genom att KerbCell Cubic fördelar vattnet på ett sådant sätt att planteringarna och träden vattnas och avloppssystemen avlastas. Samtidigt minimerar denna lösning risken för att regnvatten vid kraftig nederbörd hamnar i centrum.

År
2018-2019
Sted
Hedensted
Arkitekter
Hedensted Kommun
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Hedensted Kommun, Hedenstewd Spildevand A/S

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities