Valby, Köpenhamn

Hornemanns Vænge

SLA A/S

Planteringar och gröna lösningar i stadsrummet kan främja den biologiska mångfalden eftersom de lockar till sig fler insekter och fåglar till området, och det skapar också en bättre miljö och välbefinnande hos dem som bor i staden. Renoveringen av Hornemanns Vænge i Valby i Danmark är ett bra exempel på hur fem gröna gårdsrum har skapat frodiga och behagliga uterum för invånarna som har fått härlig natur precis inpå knuten.  

Värdeskapande lösningar    

De fem gårdsrummen är av olika typ som skogsäng, gräsäng, våtäng, betesmark och blomsteräng. Gårdsrummen är utformade för att kunna hantera klimatutmaningar, särskilt stigande mängder vatten. Landskapsarkitekterna bakom renoveringen har haft fokus på att skapa vackra naturområden för de boende och ett föregångsexempel på hur plantering kan vara en del av lösningen på utmaningarna i samband med klimatförändringarna. Samtidigt blir det här tydligt att det skapar konkret livskvalitet med gröna oaser i våra vardagslandskap.  

Smart dagvattenhantering betraktar regn som en resurs  

Man har arbetat med innovativa metoder för regnvattenhanteringen och bland annat använt sig av olika typer av jord, anlagda höjdskillnader och tunnelmagasin som fördröjer regn- och ytvattnet.  

Planteringen mellan bostadshusen fungerar dessutom som ett stort regndike där man har installerat tunnelmagasinet Aquaton som samlar upp regnvattnet och fördröjer det på dess väg mot avloppssystemet. För att ytterligare avlasta avloppssystemet har takrännorna kopplats bort från systemet så att regnet leds ut i regndiket och antingen vattnar ytor i området eller sipprar ner i tunnelgabionerna. På detta sätt kan vi utnyttja regnvatten som en resurs istället för att betrakta det som ett problem.

År
2016-2017
Sted
Valby, Köpenhamn
Arkitekter
SLA A/S
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
HOFOR

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities